|

İşçi Forumu Toplandı

Sosyalist Koordinasyon’nun başlat­tığı “İşten Atmalar Yasaklansın, İşsize İş” girişimi 21.06.2009 tarihinde Petrol– İş Genel Merkezi’nde “çalışma hakkını savunmak ve gerçekleştirmek, işsizlikten korunmak için bir eylem hattı oluşturmak” için “İşçi Forumu” başlığıyla toplandı.
Toplan­tıya başta Petrol-İş, Deri-İş, Belediye-İş ve Harb-İş sendikaları olmak üzere İKP, SODAP, SEH, Çatı Partisi Giri­şimi, Esma Saya işçileri, ATV-Sabah grevcileri, “Asistan Girişimi”, Sosal Haklar Derneği, Ürün Sosyalist Dergi, DİP Girişimi, DESA Direnişi ile Dayanışma İstanbul Kadın Platformu, BATİS, Ev eksenli çalışan kadınlar, Gündelikçi kadınlar, Sosyalist Da­yanışma Platformu, Sosyalist Parti, ÖSP ve farklı işyerlerinden işçiler ve işten çıkartılan işçiler katıldı.
Forumun açılış konuşmasını yapan İKP Genel Başkanı Zeki Kılıçaslan, işçi-emekçilerin sendikal, sosyal ve siyasal olarak çaresiz bir durumda olduğunu ifade ederek, saldırılara karşı ortak bir mücade­le hattının oluşturulma­sı gerektiğini söyledi. Üzerinde uzlaşılacak talepler etrafında bir kampanya örmeyi ve bu talepleri sokağa taşı­mayı hedeflediklerini belirtirken, bütün emek örgütleriyle bir komite oluşturularak kitlesel bir taban hare­keti yaratmayı istediklerini söyledi
Sendikalardan Destek
Söz alan Petrol-İş Mali Sekreteri İbrahim Doğangül, Petrol-İş olarak krize karşı mücadelenin önemi­nin farkında olduklarını belirterek, “Bu konuda Türk-İş’i de zorluyo­ruz” dedi. Doğangül, kapitalizmin acılarını yaşayan, başka bir dünya mümkündür diyen herkesle omuz omuza vereceklerini vurguladı.
Petrol-İş Sendikası Genel Örgüt­lenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen de yaptığı konuşmada Petrol-İş’in bu tür emekten yana platformlara her zaman destek vereceğini söyledi.
Deri-İş Örgütlenme Uzmanı Nuran Gülenç DESA deneyimini anlatarak, uluslararası sınıf dayanış­masının DESA patronuna geri adım attırılmasındaki önemini hatırlattı.
Yoğunlukları dolayısıyla foruma katılamayan KESK Başkanı Sami Evren ve Birleşik Metal-İş yöneticileri de toplantıya birer destek mesajı gönderdi
Yapılan konuşmalarda dile ge­tirilen görüşler ise şöyle oldu:
• Kamusal servet serma­yedarlara aktarılıyor.
• Ülke sanayisizleştiriliyor.
• Kriz bir fırsattır ancak bütün taraflar için bir fırsattır ve bu fırsatı şu anda kapitalistler de­ğerlendiriyor. Bu durum kapi­talizmin faşizm zeminine doğru gitmesine de yol açabilir.İşsiz diye bir şey yoktur, ça­lışamayan işçi vardır.
• Kriz bahane edilerek sosyal haklardan feragat edilmesi iste­niliyor. İşçi işsiz kalmamak adı­na suskun kalmayı tercih ediyor.
• İş Kanunları işçi haklarını dü­zenleyen hükümler içermiyor.
• Emek örgütleri asli gö­revlerini yapmıyor.
• Sadece iktisadi mücadele ile bu kriz fırsata dönüştürülemez.
Sürdürülecek olan bu kampanya­da öne sürülecek olan talepler ise;
• Sigorta primlerinin tamamının işveren tarafından ödenmesi,
• İşsizlik sigortasının yay­gınlaştırılması,
• İşsizlik sigortasına kolay erişimin sağlanması,
• Sadece sendikal düzeyde değil öz örgütlenmelere gidilmesi,
• Çalışma hakkı savunul­ması yönündeydi.
“İşten Atmalar Yasaklansın Komitesi “oluşturuldu
Otuz beş kişinin söz aldığı işçi forumunda tertip komitesi sonuç bildirgesinin daha sonra hazırlana­cağını söyledi. Tertip komitesi İşten Atmalar Yasaklansın Girişimi olarak başlayan forumun sonunda, tüm ör­gütler, gruplar ve kişiler adına yapılan konuşmalardan çıkan ortak iradenin, bu girişimin bir komiteye dönüşmesi olduğunu söyleyerek, girişimin “İşten Atmalar Yasaklansın Komitesi” olarak faaliyetine devam edeceğini bildirdi. Genişlemeye açık bir bileşim olarak şekillenen komite, ilk hedefini sendi­kalar, emek dostlarına ve işçi mücade­lesi içinde yer almak isteyen herkese çağrıda bulunulması olarak belirledi.

Yoruma kapalı