|

Savaşa ve Sömürüye Karşı Dünya Konferansı 5-6 Kasım 2020, Paris (Fransa)

52 ülkeden 408 işçi temsilcisi tarafından yayınlanan bir çağrı

Yaşadığımız her bir gün ile insanlık biraz daha fazla kıyametin içerisine çekiliyor. Bunu artık tüm dünyadaki İşçiler ve emek mücadelecileri algılayabiliyorlar.

Savaşlar Yayılıyor.

Afganistan 18 yıldır işgal altında; Suriye halkı sekiz yıldır tarifsiz bir acıyı ve göç dalgasını yaşıyor; Yemen’de katliamlar var; Keşmir 70 yılı aşkın süredir dünyadan kopuk; İran’a yönelik askeri tehditler sürüyor; Çin’e yönelik stratejik askeri çevreleme harekatı devam ediyor; Afrika’da yapay çatışmalar çıkartılıyor; askeri bütçeler sürekli artırılıyor… Kapitalizm savaş demektir.

On milyonlarca kadın, erkek ve çocuk göç yollarına sürgün ediliyor.

On binlerce insan Akdeniz’de boğuluyor; Rohingyalılar topraklarından sürülüyor; kadınlar, erkekler ve çocuklar Meksika ile ABD sınırında durduruluyorlar. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman bu boyutlarda kitlesel zorla yerinden etmeler yaşanmadı.

Emeğin kazanımları sistematik bir biçimde saldırıya uğruyor, yürürlükten kaldırılıyor.

Emeklilik ve sosyal güvenlik sistemleri tartışmaya açılıyor; kitlesel işsizlik her ülkede artıyor; dünyanın her yerinde karşı reformları gerçekleştirebilmek için yasal/kayıtlı İşçilik hedef alınırken kaçak işçiliğe göz yumuluyor. Tüm bunlara ilave olarak, sürdürülen ticaret savaşlarının ve ekonomik yaptırımların, fiyat artışlarına yol açan olumsuz etkileri söz konusu.

Gençliğin geleceği feda ediliyor…

Güvencesiz istihdam ile, eğitim hakkına yönelik saldırılar ile ve uyuşturucu ekonomisinin büyümesi ile gençliğin geleceği feda ediliyor. Zenginlik çok küçük bir azınlığın elinde toplanmış durumda ve gıda üretimindeki bolluğa karşın milyonlar açlık çekiyor.

Çevre tehdit altında.

Amazon’da çokuluslu şirketlerin işlerini kolaylaştırmak için kasıtlı olarak çıkartılan devasa yangınlar güçlü bir uyarı oldu: Kapitalizmin tek bildiği kanun, kâr elde etmektir; sonuçlarından bağımsız olarak.

 Bu durumun temel sebebi kapitalist sistemin devam etmesidir; üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı sömürü sisteminin devam etmesidir.

Ama kıyametin galip gelmesi hiç de kaçınılmaz değil: İnsanlığın akıbetinin iyi olabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar mevcuttur ve bunlar işçi hareketinin tarafındadır.

İşçi sınıfı direniyor.

Aynen Çin anakarasındaki işçiler gibi, Hong Kong’un Çinli işçileri de bağımsız örgütlenme hakları için grev ve gösteri silahlarını kullanarak mücadele ediyorlar. Gerçekleşen ve on milyonlarca işçinin hakları için ayağa kalktıkları kitlesel genel grevlerin sayısını bile unuttuk; yine yaşanan devrimci hareketler ise -örneğin bugün Cezayir’deki gibi- güçlü bir biçimde rejimlerin değişmesini gündeme getiriyor.

Barış, kalkınma ve bir gelecek için perspektif açma görevi işçi hareketinindir.

İşçi sınıfının adaletsiz savaşlarda hiçbir çıkarı yoktur. ABD, Fransa, İngiltere ve diğer emperyalist ülke hükümetleri ne zaman Ortadoğu’da, Afrika’da ve Asya’da askeri bir müdahale yapsalar bu oradaki egemenliklerini korumak içindir; her zaman sömürücülerin çıkarları içindir, çokuluslu şirketlerin çıkarları içindir. Aynı hükümetler kendi ülkelerinde de işçi sınıfına ve gençliğe karşı sosyal savaşlarını sürdürmektedir.

İşçi hareketi, savaşa karşı tutum alarak, işçilerin cinayet işlenen çatışmalarda değil, işlerinin başında olmasını sağlayarak, her zaman bir barış faktörü olabilir.

Yine işçi hareketi, kendi varolma hakkı için mücadele ederek, işçilerin serbestçe kendi sendikalarında ve siyasi partilerinde örgütlenme hakkına sahip olmalarını sağlayarak ve kendi seçecekleri biçimlerde, birleşik ve etkili bir mücadele için gerekli olan mücadele aygıtlarını oluşturarak, demokrasiyi savunmaktadır.

Çokuluslu şirketlerin pençesinden ve halkları boğan dış borçtan kurtulmak için mücadele ederek işçi hareketi ulusal egemenlik için verilen mücadeleye öncülük etmektedir.

İşçi hareketi, işçi sınıfının toplu sözleşme ve örgütlenme hakları için ve sosyal güvenlik hakları için mücadele ederek, tüm zenginliğin yaratıcısı olan kendi çalışma hakkını savunmuş olmaktadır.

Kapitalist sisteme bir son vermek için ve toplumculuk için mücadele ederek işçi hareketi insanlığa bir umut ve bir gelecek sunmaktadır.

Dünyada mücadeleler hiç de eksik değil…

Elbette işçiler karşı karşıya oldukları zorlukların farkındalar.

Tüm dünyadaki hükümetler -sağ hükümetler olsun, sol hükümetler olsun- ya baskı uygulayarak ya da sistemin parçası haline getirmeye çalışarak sendikalara saldırıyorlar. Grev ve gösteri haklarını kullandırtmamaya çalışıyorlar.  

İşçi hareketinin karşı karşıya olduğu bir başka zorluk sendika yöneticilerinin kapitalistlere karşı birleşik bir mücadele verme görevlerini yerine getirmek yerine, devlet ile entegre olma sürecini kabul ediyor olmaları ve yine bu sendika yöneticilerinden kimilerinin piyasa ekonomisini “aşılamaz bir ufuk” olarak görüyor olmalarıdır.

Hatta son zamanlarda kimi siyasi akımlar işçi sınıfı örgütlenmesinin (sendikalar ve siyasi partiler formundaki) tüm biçimlerinden vazgeçme ve bu örgütleri ne idüğü belirsiz hareketler içerisinde tasfiye etme çağrısı da yaptılar.

Ancak hepimiz biliyoruz ki tek tek ülkelerimizdeki mücadelelere katılabilmek için işçiler ve emek mücadelecileri inşa etmiş oldukları örgütleri savunmak ve yenilerini inşa etmek üzere verdikleri sınıf mücadelesi içerisinde eyleme geçiyorlar; özgürce kendileri kararlaştıracakları biçimlerde örgütlenebilmek için mücadele ediyorlar.

…ve işçi hareketinin bağımsızlığı için çağrı yapıyorlar.

2016 yılının Kasım ayında 28 ülkeden 350 delege, farklı eğilimlerden ve işçi hareketinin tüm akımlarından sendikacılar ve siyasi mücadeleciler Hindistan Bombay’da toplanarak Bir İşçi Dünya Partisi için Savaşa ve Sömürüye Karşı Uluslararası İşçi Komitesini oluşturdular. Manifestolarında ise şunları ileri sürdüler: “sınıf mücadelesi tarihin itici gücü olmaya devam ediyor. İnsan uygarlığının, barışın ve demokrasinin ilerlemesinin yolunun, her şeyden önce tüm dünyadan sömürülenlerin ve ezilenlerin kendi örgütlerinin bağımsızlığını koruyabilmelerinden geçtiğini tekrar ediyoruz.”

Bu, her zamankinden de daha fazla geçerlidir.

Gelecek, her zamankinden de fazla, işçi hareketinin -tüm ezilenler adına- kendi kurtuluşu için mücadelesinde, sömürü ve yoksulluk sistemine son verme kavgasında yatmaktadır.

Tüm dünyadan işçiler ve sendikacılar savaşa ve sömürüye karşı tek ses olmalıdır.

Bizler, aşağıda imzası olan farklı sendikalardan emek mücadelecileri olarak Bir İşçi Dünya Partisi için Savaşa ve Sömürüye Karşı Uluslararası İşçi Komitesinin (2020 yılında) toplanmasını öneriyoruz.

Farklı bakış açılarımızla, ancak işçi hareketinin ortaya çıkışına sebep olmuş olan basit ilkeler etrafında bir araya gelen bizler hep birlikte haykırıyoruz: “Dünya işçi sınıfının birliğiyle kurtulur insanlık!”

25 Kasım 2019 tarihi itibarı Savaşa ve Sömürüye Karşı Dünya Konferansı’nın çağrıcıları:

ABD: AFRICA Pam, Mumia Abu-Jamal, Ailesi ve Arkadaşları ile Dayanışma Uluslararası Komitesi Koordinatörü, Philadelphia, PA (kurumu adına); AKUNO Kali, Organizer, Cooperation Jackson, Jackson, MS; BECHLER Don, Başkan, Single Payer Now organizasyonu, San Francisco, CA; BENJAMIN Alan, Yayın Kurulu üyesi, The Organizer Gazetesi, SF Emek Konseyi delegesi, San Francisco, CA, (sendika ünvanı sadece tanınması için); BLACK Katherine, Sayman, Philadelphia şubesi, Sendikacı Kadınlar Koalisyonu, Philadelphia, PA; BRUSKIN Gene, Ulusal Yazarlar Sendikası (UAW), Silver Spring, MD; CARANO Mike, Teamsters Local 348, emekli, Tallmadge, OH; CLARK Colia Lafayette, Ulusal Koordinatör, Yargıda Şiddet Sempozyumu, Harlem, NY, (kurumu adına); DEWITT Donna, Eski başkan, South Carolina AFL-CIO, Charleston, SC; EATON Sandy, eski Başkan, Yasama Meclisi, Ulusal Birleşik Hemşireler Sendikası, Quincy, MA; FISHER Allan, Yönetim Kurulu üyesi (ve eski başkan), AFT Local 2121, San Francisco, CA; IRMINGER Robert, Birim Başkanı, SF bölgesi, İç sular kaptanları sendikası/ILWU, San Francisco, CA; KRAMER Karl, Pro Tem Başkanı, Toplumsal ve Ekonomik Adalet İttifakı, San Francisco, CA; LAFFERTY James, Emeritus Yöneticisi, Ulusal Barolar birliği, Los Angeles barosu, Los Angeles, CA (kurumu adına); LUMUMBA Nnamdi, Çağrıcı, Ujima Halkı Kalkınma Partisi (MD), Baltimore, MD; PHILLIPS Millie, Yürütme kurulu üyesi, Emeğin Direniş Ağı, Oakland, CA; ROJAS Desiree, Başkan,  Sacramento şubesi, Latin Amerikanın Kalkınması için Emek Konseyi (LCLAA, AFL-CIO), Sacramento, CA (kurumu adına); ROJAS Al, Yönetim kurulu, Sacramento Latin Amerikanın Kalkınması için Emek Konseyi (AFL-CIO), Sacramento, CA (kurumu adına); ROSARIO Eduardo, Başkan, NY şubesi, Latin Amerikanın Kalkınması için Emek Konseyi, AFL-CIO, New York, NY; ROSS Suzanne, Uluslararası sözcü, Mumia Abu- Jamal, Ailesi ve Arkadaşları ile Dayanışma Uluslararası Komitesi (kurumu adına); SCHOENMAN Ralph, Yazar, İşçi haberleri; Üye, UAW şube 1981, Vallejo, CA; SCOTT Rodger, Eski başkan, AFT Şube 2121, SF Emek Konseyi delegesi, San Francisco, CA; SHONE Mya, Üye, Socialist Organizer Ulusal Örgütlenme Komitesi, Vallejo, CA (kurumu adına); SILVERA Chris, Sayman, Teamsters Şube 808, Long Island City, NY; SUTTON Hal, Birinci Başkan Yardımcısı, SW Florida UAW, Emekli, İşçi Konseyi, North Port, FL; THOMAS Clarence, Eş-Çağrıcı, Milyon İşçi Yürüyüşü, Eski başkan, ILWU Local 10, Oakland, CA;  VELASQUEZ Baldemar, Başkan, Tarım Emeği Örgütlenme Komitesi, FLOC, AFL-CIO; WOHLFORTH Nancy, Sayman Emerita, OPEIU, Washington, DC .

Afganistan: LOYAND Nasir, Dış İlişkiler Sorumlusu, Afganistan Radikal Sol (LRA); OSMAN Ahmad, Afganistan Radikal Sol üyesi (Norveç seksiyonu), (kurumum adına); PAIWAND W., Afganistan Sosyalist Derneği; SEDDIQ Ghulam, Genel Sekreter of the Afganistan İşçileri Toplumsal Derneği; ZAFAR Hasina, LRA (kadın seksiyonu), (kurumum adına).

Almanya: CZENTARRA H. Jürgen, sendika yöneticisi  IG Metall (metal İşkolu); CZENTARRA Brigitte, sendika yöneticisi  IG Metall (metal İşkolu); EHRHARDT Roland, sendika yöneticisi   IG BCE (maden ve enerji İşkolu); GANGL Andreas, sendika yöneticisi  ver.di, (hizmetler) Amazon grev komitesi üyesi; HINTERMEIER Peter, sendika yöneticisi  IG Metall (metal İşkolu); HINTERMEIER Gudrun, sendika yöneticisi IG Metall (metal İşkolu); KÄSTEL Gerd, DGB; KELLERER Sidonie, sendika yöneticisi  GEW (eğitim); KLUTH Ralf, sendika yöneticisi  IG Metall (metal İşkolu); KREUTLER Peter, Başkan  yardımcısı  Düsseldorf SPD İşçi Komisyonu,  ver.di sendika temsilcisi (hizmetler); MÜLLER Norbert, SPD/ İşçi Komisyonu, sendika yöneticisi  ver.di (Hizmetler); NAUMANN Claudius, sendika yöneticisi  ver.di (hizmetler); PFEIFFER Holger, sendika yöneticisi ver.di (hizmetler); PRACHT Martina, sendika yöneticisi  IG Metall (metal İşkolu); SAALMÜLLER Peter, SPD, sendika yöneticisi  ver.di (hizmetler); SCHÜLLER Heidi, sendika yöneticisi  IG BAU (inşaat İşkolu); SCHÜLLER Klaus, SPD’nin İşçi Komisyonu ulusal liderliği, sendika yöneticisi  EVG (demiryolu İşçileri); SCHUSTER Karsten, sendika yöneticisi  ver.di (hizmetler); SCHUSTER H.-W., Başkan  Düsseldorf SPD’nin İşçi Komisyonu, ver.di-  Sendika temsilcisi; SCHUSTER Anna, sendika yöneticisi  ver.di (hizmetler);

Arjantin: MARTINEZ Ricardo Sonny, gazeteci yazar;

Avustralya: Mónica Aguilera Ortiz. Şili doğumlu mühendis, eski Başkan  Pasifik Çelik Sendikası 1 I ATE;

 Azanya (Güney Afrika): CINGANI Azikiwe, Gençlik Seksiyonu / sendika yöneticisi; JOOMA Ashraf, Genel Sekreter ASFI (Dördüncü Enternasyonal Azanya seksiyonu), (kurumum adına); MBOZOMANI Lubone, Gençlik/Emek mücadelecisi; MOKATSANYANE Neo, Gençlik/Emek mücadelecisi; MONETHE Peter, Banka Sigorta Çalışanları Sendikası (BIFAWU).

MTHEMBU Scelo, sendika yöneticisi; PHANGWA Mandla, ASFI (Dördüncü Enternasyonal Azanya Seksiyonu) Ulusal Koordinatörü, (kurumum adına); RADEBE Lucky, Öğrenci;

Bangladeş: AKTAR Salma, Genel Sekreter Demokratik İşçi Partisi Dhaka bölgesi; CHOWDURY Badrudduja, Demokratik İşçi Partisi (DWP); DEVANJEE Amlan, Bangladeş seksiyonu üyesi; ISLAM Robiul, Başkan Bangladeş Jatio Soromik Federasyonu (BJSF); ISLAM Shipul, Genel Sekreter Bangladeş seksiyonu Dhaka bölgesi; ISLAM Siddiqul, Başkan Bangladeş Ulaştırma İşçileri Sendikası Başkanı; KABIR Ahamed, Başkan, Bangladeş Jatio Soromik Federasyonu (BJSF); TAPAN Saha, Tekstil Hazır Giyim İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri; 

Belarusya: GLUSHAKOV Youry, « Razam » toplumsal hareketi; 

Belçika: ALAMI Mohamed, sendika yöneticisi, eğitim İşkolu;COUCKE Laeticia, öğrenci, Bombay konferansında delege;DE ANGELIS LauraDE CONINCK Jean-Marc, öğretmen;DI MARTINELLI Muriel, CGSP-ALP Brüksel Federal Sekreteri (yerel yönetimler);DRUART Geneviève; HARDY José;KUBASZEWSKI Philippe;MASSENEAUX Philippe, OSI (Corqi) üyesi,  FGTB  üyesi;MONSIEUR Serge, Başkan  CGSP-ACOD Vivaqua;MORAGA MORAL Laura, VANESSE Anne, Honorary Sosyalist Parti yerel meclis üyesi;VERBIEST Michel;

 Benin: ASSOGBA M. Innocent, (CLTB) Benin Troçkistler Bağlantı Komitesi; CODJO G. Simon, SYNAPENET (teknik okullar eğitim dışı personel sendikası) (sendikası adına); DOSSOU-YOVO Serge, SYNAPES (Ulusal Öğretmenler Sendikası); SALAKO, Soulé, Ulusal Sağlık Çalışanları Sendikası; 

Birleşik Krallık (İngiltere): ARNOTT Mike, Dundee Sendika Konseyi Sekreteri; AYACHE Julia, akademisyen, Nottingham Trent Üniversitesi  ; CALVERT Mike,  Şube Sekreter yardımcısı, Islington UNISON; CHARALAMBOUS Charles, eski Başkan, Torbay ve South Devon Sendika Konseyi, Labour Internationalist   gazetesieditörü; CHOLEWKA Stefan, Sekreter, Greater Manchester Sendika Konseyleri Birliği (GMATUC) ; COLEMAN Sheila, Liverpool, Unite Bölge Koordinatörü; DOOLAN Jane, Şube Sekreteri, Islington UNISON,  NEC üyesi ; DUNCAN, Simon,  Durham TUC sekreteri, CDTUC ve GMB Kuzey bölgesi adına; DUNN Keith, Tottenham İşçi Partisi – Londra; FILBY Paul, Wavertree CLP (Liverpool), Unite üyesi, Blacklist Destek Grubu; FISCHMAN Rajmil, Keele Üniversitesi,UCU; GREEN Ann, British Emekliler Gazetesi; LUKE Terry, emekli üye, Islington UNISON; Mc NALLY Doreen Unite şubesi – Liverpool; MENNIE Raymond, Dundee Unite, CPB; MOTT Henry, Unite üyesi, Southwark;  PHILLIPS Nick, Unite üyesi Londra; QUEEN Nat, UCU üyesi, Birmingham Üniversitesi; RIMMER Tony, Merseyside Emekliler Derneği, UNITE Şubesi 567; SWEENEY John, İşçi Partisi üyesi, Leave mücadelecisi; TAYLOR, Margaret K.,  Başkan yardımcısı, Rochdale Metropolitan Borough Sendika Konseyi; TESTARD James, Araştırmacı, East Anglia Üniversitesi; TYRREL John, Başkan, Sosyalist İşçi Partisi;

Bolivya:: YARA Judith, emek mücadelecisi;

Brezilya: DE GODOY Marina, Curitiba Öğretmenler Sendikası, Sismmac CUT muhalefeti; HOMEM Anisio İşçi Partisi (PT) üyesi –Parana State; JACOBS Pedro, Sendika yöneticisi  CEPERS; JANSEN Ney, Curitiba Norte –APP  sendikası; OLIVEIRA Luís, (Gringo) PT mücadelecisi Curitiba; POCAI FILHO Roberto Luiz, profesör, APP sendikası  Pato Branco şubesi, Parana; RIBEIRO Cláudio, emekli avukat,  PT kurucu üyesi; WONGHON Tomaz, Ulusal Eğitim Konfederasyonu (CNTE) eski başkanı. ZULMIRES NETO Elias, APP sendikası Curtiba-Norte şubesi başkanı; CUT yöneticisi, Parana;

 Burkina Faso: KOFANDO Stell, Burkina Manifestosu;OUEDRAOGO Aristide, Burkina Manifestosu;PAREAmos, Burkina Manifestosu;SIDI-MAHAMOUDE Ouedraogo, Ulusal kaynakların gelişimi ve yönetimi için dernek (ADGRN);ZAMBA Davide, Burkina Manifestosu;ZONGO SIBRI Abpasse, Burkina Manifestosu

 Burundi: BARYUNGURE Alexandre, öğretmen, CONAPES derneği üyesi; HABONIMANA Jean-Claude, öğretmen;  Richard HATUNGIMANA, İşçiler ve Demokrasi Partisi (PTD); KARAGIRA Fabrice, PSG (Park Bahçe çalışanları); NDAYATUKE Désiré; NIYONSABA Jean-Marie, İşçiler ve Demokrasi Partisi (PTD) Twungurunani; NZAMBIMANA Deny COJELUS; SINZINKAYO Jérôme, PTD Twungurunani, emek mücadelecisi;

 Cezayir: Abelkader B., Amar L;  Tarek S (UGTA üyesi);  Hacène F (Güvencesizleştirmeye Karşı Komite); Farid T. (öğretmen  CLA);  Hafid H. (UGTA üyesi); Hamza A. (Tutuklamalara Karşı Komite); Ryad R. (öğretmen  CNAPEST); Kamel A. (akademisyen); Larbi B. (öğrenci); Samia D. (öğrenci); Fodil H.

Çin: Guangdong: Li Bin; Hong-Kong: CHOI Yuk Yuk, İşçilerin Güçlenmesi Hareketi; KA WAI, Chan; LAM CHO Ming; LEUNG Apo; MUFAKHIR Abu, Asya Gözlem Kaynakları Merkezi (AMRC), . 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: CANADIEN KIZENGA Gustave; HERMAN KIZENGA Janvier, Serbest Meslek, Bukavu; LUKOKI Erik, Gazeteci, Kinshasha; 

Fas: AG My, sendika yöneticisi  eğitim  (FNE – UMT); EL IDRISSI, Hassan, Genel Sekreter  – SNCP (Perakende İşkolu çalışanları ulusal sendikası) – Al Hoceima); EL AJBARI Mohamed, sendika yöneticisi  (SNCP)- Al Hoceima; EL AJBARI Mohamed, Workers Tribune /Tribune des travailleurs; EL GHOULBZOURI Mohamed, öğrenci – Oujda; EL HAIK Zakaria, sendika yöneticisi  Kolinord – UMT – Tétouan; JARMIN Sakina, sendika yöneticisi, yerel yönetimler (FNOFCL – UMT); JBARI Smail, Fas Emek ve Gençlik  (JOM – UMT) – Tétouan l.; JBARI Aziz, İşçi  – (Workers Tribune /Tribune des travailleurs); LAMKADMI Kaoutar, Gençlik mücadelecisi – Tétouan; MELLOUL Mohamed, sendika yöneticisi  eğitim  (FNE – UMT) – Tanger; 

Fildişi Sahili: EDIAO  Edia, Fildişi Sahili öğretmenler ve araştırmacılar koordinasyonu (CNEC)*;NGUESSAN Kouamé Sharll, Fildişi Sahili öğretmenler ve araştırmacılar koordinasyonu (CNEC);OUATTARA Mamadou, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Ulusal Sendikası (CNEC).

Filipinler: DARWIN G. Mariano, İşçiler Destek Merkezi, araştırmacı; MIRANDA Randy, Ulusal Örgütlenme Üyesi, Partido Manggagawa adına (İşçi Partisi) Ulusal Yürütme Kurulu; 

Filistin: EDWAN Bisan, Filistin OSDS;EL KHATIB Naji, Filistin OSDS;JABER Hayan, Filistin OSDS;KHALED Filistin mücadelecisi;

Fransa: ALLAIN Sandrine, sendika yöneticisi; AUFFRET Patrick, sendika yöneticisi Paris şehir hizmetleri;BONNET Marc, sendika yöneticisi;BURY Angélique, sendika yöneticisi  posta hizmetleri;CHAMPION Ulysse, sendika yöneticisi Paris Metro Ağı –  RATP;COTREL Fabrice, sendika yöneticisi FO Alstom Aytré;DORIANE Olivier;FAIVRE Jean-Claude;FERRÉ Dominique;GLUCKSTEIN Daniel, POID ulusal sekreteri;GROS Dominique, emekli akademisyen;HERNANDES Antoine, sendika yöneticisi posta hizmetleri;JARRY Eric, sendika yöneticisi;KEISER Christel, POID ulusal sekreteri;MILLOT Bernard, sendika yöneticisi;MILLOT Reynald, sendika yöneticisi;MULLER Alexia, sendika yöneticisi;NEVEU Marc, sendika yöneticisi  SNESup, PAPET Sébastien, sendika yöneticisi; PICHON Marie-Louise;PORTEILLA Raphaël, sendika yöneticisi eğitim İşkolu, Üniversitesi of Bourgogne;SAAS Bernard, POID ulusal sekreteri;SCHMITT Arsène, Başkan Moselle bölgesi sınır aşırı savunma komitesi;SIMON Christelle, sendika yöneticisi Paris şehir hizmetleri CGT;STROMENGER Sylvie, emekli sendika yöneticisi;TRICHARD Norbert, sendika yöneticisi eğitim İşkolu;VERCRUYSSE Guillaume, sendika yöneticisi eğitim İşkolu;VINSOT Bernard, sendika yöneticisi .

Haiti: DUPONT Berthony; GAROUTE Robert; NUMA Marie Laurette; PAPILLON Isabelle L; RATEAU Jackson; REJOUIS Voltaire; TELEUS Joseph; VILNEUF Roger; 

Hindistan: DENZIL Cheruvathoor, Hindistan Lever Çalışanları Sendikası;D’SOUZA Sendikal Dayanışma Komitesi  (kurumum adına); DENZIL John Dördüncü Enternasyonal Hindistan; FRANCIS Jimmy, Hindistan Lever Çalışanları Sendikası;

LADHA Alok (Madras); PARMAR Nilesh (Gücarat); PATIL M.A. Sarva Shramik Sang (Bombay); PETER John (Madras); PHILIP Richard (Madras); RANADE Milind KACHRA VAHATUK Sang (Bombay); SUBHAS NAIK George (Goa); SUR Mona (Kanpur); SUR Meena (Kanpur); THANKAPPAN D. (Delhi); VASUDEVAN Nambiath (Bombay); 

İrlanda: CAMPBELL Ciaran, Mandate Sendikası üyesi NEC  (kurumum adına); FORBES Brian, Mandate sendikası; 

İspanya devleti: PATXI Fernández, emekli, Bask Ülkesi ;  VINATEA José Luis  emek mücadelecisi ; ZORITA Felipe emekli, Bask Ülkesi; 

İsviçre: BRUCHEZ Thomas, JSS üyesi; DOĞAN Fennibay, sendika yöneticisi  Unia, Sosyalist Parti üyesi; FAURE Jein Philippe, dilbilimci -araştırmacı, özgür düşünür  HENAUER Xavier, sendika çalışanları İşkolu ; KOKOT Guilhem, JSS ve  PS-GE üyesi; KORKMAZ Ali, sendika yöneticisi; ZIMMERMANN Michel, Sosyalist Parti şehir konseyi üyesi;

İtalya:  BRANDELLERO Luigi, İşçi, “Tribuna Libera” yayın kurulu; BUSICCHIA Valeria, öğretmen, UIL-eğitim temsilcisi; CELEGHIN Marco, öğretmen; CIGNA Alessandra, öğretmen, FLC-CGIL Turin  Şube yöneticisi; CROCE Ugo, “Tribuna Libera” yayın kurulu; DELUCA Loretta, öğretmen, FLC-CGIL sendika temsilcisi; FAZZOLARI Felice, öğretmen; GRANAGLIA Dario, İşçi, Turin FIOM-CGIL yönetim kurulu üyesi; GRILLI Monica, öğretmen, Turin FLC-CGIL yönetim kurulu üyesi; GUGLIERI Giovani, İşçi,UIL-Kimya İşkolu; MONASTEROLO Andrea, İşçi, Cuneo  FILTCEM-CGIL sendika yöneticisi; PALMA Valentina, öğretmen; PANTELLA Agata, öğretmen; PIAN Alberto, öğretmen, Piedmont FLC-CGIL sendikası yönetim kurulu üyesi; PRESTIPINO Fabrizio, öğretmen; RAINERI Betty, öğretmen, CISL-Eğitim sendikası temsilcisi; SILVESTRI Teresa, öğretmen; VARALDO Lorenzo, “Tribuna Libera” editörü, VENIA Giulia, öğretmen, Brescia  FLC-CGIL sendikası yönetim kurulu üyesi; VENTRE Vanna, öğretmen, “Tribuna Libera” yayın kurulu  .

Japonya: HARUHI Tono, araştırmacı,Yokohama Action. 

Kamboçya: SYTHIENG Tug, CFSWF Genel Sekreter,; 

Kamerun: ABADA ZEBE Ghislain; 

Kanada: ASHLEY Ross, Sağlık sektörü emekli, Toronto; JAN Sumiullah, İnsan hakları mücadelecisi, Ottawa; NKUNZIMANA Jean-Paul, Özel sektör çalışanı, Ottawa; NKUNZIMANA Paul, Emekli Profesör, Ottawa;

Kore: HA Sangsoo, Ulusal İşçiler dayanışması koordinatörü, Kia motors çalışanı; JUNG Sikhwa, KCTU şube başkanı, Hyundai motors çalışanı; KIM Dongchul, KMWU temsilcisi, Kia motors çalışanı; KIM Hansoo, KCTU şube Genel Sekreter yardımcısı; KIM Namsoo, Ulsan şehri, emek mücadelecisi; MIKYUNG CHA Seraphina, MyeogJi Üniversitesi, emek mücadelesi ile dayanışma için arşivcilik yapan bağımsız araştırmacı; PARK Sooja, Kwangmyung hastaneleri sendikası başkanı; PARK Sunghyun, E-land departmanı sendika başkanı; PARK Jongha, Changwon ağır sanayi kompleksi bölgesinde emek mücadelecisi; 

 Lüksenburg: MANENTI Philippe, Fransa – Lüksemburg Sınır Aşırı İşçi Komitesi (CDIFL)*;

Macaristan: ALBERT Ivan, emek mücadelecisi; ARTNER Annamaria, Dr. habil., C.Sc. Araştırmacı, Ekonomik ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi, HAS, Dünya Ekonomisi Enstütüsü profesörü, Milton Friedman Üniversitesi; SOMI Judit, emek mücadelecisi; TAMAS G.M., filozof; 

 Meksika: AQUINO LOPEZ Olga Lilia, Genel Sekreter Chiapas  Müzisyenler ve Sanatçılar Sendikası; CERDA MEDINA Roger, Başkan  Real del Bosque-AEOS Reps council; CORTEZ Alfonso, ilkokul öğretmeni, OPT üyesi,  Tecate;  HARO Luis Carlos, T-MEC ve Utanç Duvarına Karşı İki Uluslu Konferans Yürütme Kurulu; LIRA Gladys, Rockwell emek hareketi, Tecate; LUGO FELIX Eduardo, Bağımsız gazeteci, San Luis Rio Colorado, Sonora; PALACIOS BUENO Ismael Julian, öğretmen . Devlet sosyal güvenlik meclisi Genel Koordinatörü; PEREZ TOLEDO Abelardo, Başkan of the Chiapas Eyaleti Aile Reisleri komitesi; RIOS Fermin, CECyTECH Sendikası Sekreteri; SERRANO MONROY Fernando, Chiapas Lise Mezunları  bağımsız ve demokratik sendikası Genel Sekreter; VARGAS Juan Carlos, OCRFI  Meksika ; 

Pakistan: AKBAR Khan, Ulusal Banka Çalışanları Federasyonu Genel Sekreteri; ARIF M., Genel Sekreter, United Foam İşkolu İşçiler Sendikası; ASHRAF Khalida, Sekreter APTUF Kadın Kanadı; ASHRAF Sana, Sekreter, Gençliğin Birliği; BIBI Nasim, Para Yargı Çalışanları Sendikası; DITTA BHATTI Allah, Başkan Gulzar Refah Derneği; GUJJAR Anwer, Demiryolu İşçileri Sendikası Başkanı (açık hatlar), APTUF Başkanı; ILYAS M., Eş Sekreter, Nisar Art Press İşçileri Sendikası; JAMIL Rubina, Genel Sekreter APTUF; JAVED Iqbal Khan, Tüm Pakistan Mal Taşıma İşçileri Refah Sendikası Başkanı; KHAN, Rehmatullah, Eş Sekreter, Gençliğin Birliği; KHURSHID Ahmed, Tüm Pakistan WAPDA Hidro Elektrik İşçileri Sendikası Genel Sekreteri; MALIK Nasser, uddin Humanyun; PIRZADA IMTIAZ Syed, Tüm Pakistan Birleşik Sendikalar Federasyonu (APFUTU);RAKHA Allah, Pencap Öğretmenler Derneği Başkanı; SALAHUDDIN Ayubi,Tüm Pakistan İşçiler Federasyonu Genel Sekreteri; ZAFAR BAIG Mirza, Nisar Art Press İşçileri Sendikası Başkanı; 

Peru: ASENJO LÓPEZ Luz Jennny, Ancash İnşaat İşçileri Sendikası Genel Sekreteri; FUENTES MACEDO Henry Isaac, Arequipa İşçileri Bölgesel Federasyonu çağrıcısı, Majes  Cephesi Savunması sekreteri; HUINCHO RETUERTO Julio César, Peru Özel Sektör İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri; OLIVENCIA BALDASSARI Luis; PALACIOS GUILLEN Carlos Renato, Arequipa Kamu İnşaat İşkolu sendikası eski Genel Sekreteri, eski  Ulusal Başkan; TORRES GALLARDAY Henry; VALLEJO Luis Garcia, SUTEECEA Genel Sekreter, Enerji İşkolu; 

 Portekiz: SANTANA HENRIQUES José Julio, CGTP sendika yöneticisi, emekli;CARLOZZI Daniel, sistem analisti;RUI Rodrigues, matematik öğretmeni;TORRES Jorge, CGTP sendika temsilcisi., Kağıt İşkolu;ZILHAO Adriano, ekonomist;

Romanya: BÂGIU Virgil, Başkan, Romanyalı İşçiler Birliği  Vaslui şubesi; BALTARIU Gică, Başkan  Romanyalı İşçiler Birliği  Hunedoara Şubesi; BOROAGA Liliana, Başkan  Romanyalı İşçiler Birliği  Mehedinți Şubesi; CODARCEA Sabin, Başkan Ulusal Emek Sendikası,  Jiu  Vale; COJMAN Valter, Başkan  Romanyalı İşçiler Birliği  Jiu Vale Şubesi; CRETAN Constantin, Başkan, Ulusal Emek Federasyonu; DORIN Crețan Constantin, Başkan  Romanyalı İşçiler Birliği  Rovinari Şubesi; DUMITRU Ion, Başkan Geleceğimiz Sendikası Oltenia; GRIGORIU Tiberiu,   Başkan Romanyalı İşçiler Birliği; LULU-JULIAN Păuna, Başkan  LIGNITE Sendikası Oltenia; MOTA Olimpiada, Başkan  MEDSERVMIN Sendikası; OLTEANU Antonica, Başkan,  Romanyalı İşçiler Birliği  Motru Şubesi; RUS Virgil, Başkan,  Romanyalı İşçiler Birliği  Timiș Şubesi; SCARLAT Ion, Başkan, Romanyalı İşçiler Birliği  Constanța Şubesi; SOMICU Ion, Başkan,  Romanyalı İşçiler Birliği  Dolj Şubesi; VASILE Mariana, Ulusal Sendikası Oltenia ülke sekreteri; 

Ruanda KARONGO NIYONZIMA Alponse, İlçe Sekreteri; NSENGIYUMVA Evariste, noter; RUTINDAKA Pierre, Birim Sekreteri; UMUTANGANA Olivier, Sosyal Güvenlik Uzmanı; 

Rusya: KALINKIN Andrey, emek hareketi mücadelecisi; OKUNEVA Olga, emek hareketi mücadelecisi; SERDECHKIN Sergey, emek hareketi mücadelecisi; VASSILIEV Mark, tarihçi; VOSTRIKOV Vassili, emek hareketi mücadelecisi; 

Senegal: DIOUF Gnokhobaye, Senegal Sosyal Forumu; PAPIS Thiabou, Sosyal Forum  sekreterya  üyesi, OJP üyesi .

Sırbistan: MILUNOVIC Jacim;NASTANOVIC Marija, emek mücadelecisi;PODESTA  Rastko, emek mücadelecisi; 

Şili: ALIAGA LEIVA Antonio, memur, Öğrenciler ve İşçiler İttifakı (ATE), Santiago; ALIAGA SAAVEDRA Víctor, İşçi, öğrenci, Şili Üniversitesi ATE, Santiago; ANABALON CONTRERAS Aracely, San Sebastián Üniversitesi çalışanı; BASTIAS PARRA Maritza, San Sebastián Üniversitesi çalışanı ATE; CEBALLO Sergio, kaynakçı. ATE, San Pedro de la Paz; CORDERO TORRES Rafael, hukuk öğrencisi, Sol Hristiyan mücadeleci; FICA CARRASCO Jaime, Sağlık İşçisi FIGUEROA HERMOSILLA Dina Inés, San Sebastián Üniversitesi çalışanı; FREDES Brígida Lara, Başkan “Mujeres auxiliadoras” grubu başkanı, Gabriela Mistral İşçi Sendikası (her iki örgüt adına); GONZÁLEZ MELLADO Maryory, San Sebastian Üniversitesi çalışanı; GUIÑEZ VENEGAS Claudia, İşçi: San Sebastian Üniversitesi; HERNÁNDEZ BRIONES Claudia Isabel, San Sebastian Üniversitesi çalışanı; ITURRA Sixto, ATE; NEIRA, İşçi  ASMAR Shipyards, THNO ATE; PINCHEIRA FERNÁNDEZ Carla, San Sebastian Üniversitesi çalışanı; POLANCO RAMÍREZ Hanyeli, İşçi, San Sebastian Üniversitesi; ROCHA CORREA Héctor, San Sebastian Üniversitesi çalışanı; RODRÍGUEZ REYES Marcela, San Sebastian Üniversitesi çalışanı; ROMERO ALEGRÍA, Paola, San Sebastian Üniversitesi çalışanı; SAAVEDRA, Lorena, hizmet sektörü çalışanı, ATE, Santiago; ULLOA RIVERA, Juan, San Sebastian Üniversitesi çalışanı;

Sri Lanka: MUDUNKOTUWAGE Saman, JVP; 

Tayvan: LEMON YING Dah Wong, Göçmen İşçiler Barınma ve Koruma Merkezi Direktörü- Halka Hizmet Derneği (SPA);

Togo: KOUGBADA Laré, PADET/ Emancipation; LAWSON Messan, PADET/ Emancipation; MAMA Ali Kodis., PADET/ Emancipation; 

Türkiye (ilk imzacılar): Yaşar AVCI, Emekli-Sen Yöneticisi, DİSK; Cemal BİLGİN, İKEP Genel Başkanı, Sosyal-İş üyesi, DİSK; Kenan OKTA, Metal-İş, Türk-İş üyesi; Şadi OZANSÜ,  İKEP MYK, Eğitim-Sen üyesi; İhsan TECİK, İKEP İstanbul il başkanı, TES-İŞ, Türk-İş üyesi, İşçi; Birsen YEŞILKANAT, hemşire, Sağlık-İş, Türk-İş üyesi , İKEP MYK; Hüseyin KURU, İKEP Fatih ilçe başkanı;

Yunanistan: GUHL Andreas, 11 Mayıs Strasburg Avrupa Mitingi katılımcısı; KOKKINOPOLOUS Pantelis; LIONI Sotiria; VASILIOU Dimitris, 11 Mayıs Strasburg Avrupa Mitingi katılımcısı; 

Zimbabve: CHIKWINHO Tapiwanashe, ZANU PF;KALUBI ZIMBABVE Farai, Sendikalar Federasyonu;KURANGA Caleb, OCRFI Zimbabve;KWANISAI MAFA Mafa, OCRFI Zimbabve Başkanı;LORRATTA DUBE Tipei, Zimbabve Afrikalı Sosyalistler Hareketi;MUKONDO Tungamirai, Zimbabve Afrikalı Sosyalistler Hareketi; : MUTIZWA Ronal, ZANU PF;PHIRI Arasiah, OCRFI Zimbabve Kadın Sekreteri;SHAMBARE Kudakwashe, Zimbabve Afrikalı Sosyalistler Hareketi; : SHOKO Tafirenyika, Zimbabve Afrikalı Sosyalistler Hareketi